Lapplands historia anno 1673Klippt från Kungliga biblioteket 2015-02-20:

SCHEFFERUS Johannes (1621-1679)

Johannes Schefferus
"The History of Lapland"...
"Written by John Scheffer"
Oxford 1674

Format: Folio (2:o)
Kollation: π2, A-Z2, 2A-O2; frontespis, utvikbar karta
Omfång: [6], 1-147, [1] sidor
(Sättningsfel på sidan 5: rad 1 överflödig = sidan 9 rad 1; sidorna 34 och 48 felpaginerade.)
Frontespisen och kartan är utförda i kopparstick. Illustrationerna inne i texten, 25 träsnitt, är gjorda efter författarens egna teckningar.
Typsnitt: Antikva
Band: Samtida engelskt skinnband
Yttre mått: Ca 29,5 x 19 cm
Avbildat exemplar: KB exemplar A
Exemplar B samt KB:s exemplar i Rålambska och Hammarskjöldska samlingarna och i praktsamlingen är av samma sättning som A med undantag av att förskjutning av enstaka arksignaturer kan förekomma, liksom något tryckfel (t.ex. i B, s. 91 sista raden där "few" utelämnats, men infogats under tryckningens gång). Exemplaret i praktsamlingen saknar bokhandlaradress på titelsidan och är tryckt på större papper än övriga exemplar (yttre mått ca 34 x 23 cm).
Kända exemplar: KB exemplar A och B samt 1 exemplar i vardera Rålambska och Hammarskjöldska samlingarna och 1 exemplar i praktsamlingen; Uppsala universitetsbibliotek; Lunds universitetsbibliotek; Göteborgs universitetsbibliotek; Luleå universitetsbibliotek; Ajtte, svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk; Helsingfors universitetsbibliotek; British Library
Upplagor: 1704, 1751 (båda tryckta i London)
The History of Lapland utgavs som faksimil 1971.
Den engelska utgåvan är den första översättningen av originalet Lapponia, som ursprungligen utgavs på latin och trycktes i Frankfurt am Main 1673. Texten är något beskuren i översättningen, men publikationen har originalets alla illustrationer (om än i något annorlunda utförande och oftast spegelvända).
Eftersom originalutgåvan trycktes i Tyskland kunde författaren inte korrekturläsa texten som därför kom att innehålla en mängd tryckfel. I den engelska versionen har många fel undvikits genom att de nordiska citat som finns i originalet utgått. Översättningen från latin till engelska gjordes av en ung engelsk student vid namn Acton Cremer.
Det latinska originalet översattes snart till flera språk och rönte stor internationell uppskattning. (På svenska kom boken dock inte förrän 1956.) Schefferus kompletterade efter hand den tryckta texten med anteckningar i sitt eget exemplar av Lapponia som finns bevarad i Kungl. biblioteket.
I den typografiskt överlägsna franska utgåvan, Histoire de la Laponie, som trycktes i Paris 1678, är träsnitten ersatta av kopparstick, också de framställda i Paris. (Länkar till några av dessa finns under respektive kapitel i menyn till vänster.) Kartan i den franska publikationen är utförd av den kände geografen Augustin Lubin.
KOMMENTAR
Schefferus var född i Strassburg, men kallades i unga år till Sverige och den skytteanska professuren i retorik och politik i Uppsala. Han var språkforskare och den förste "svensk" som vann internationell ryktbarhet som klassisk filolog. I Sverige blev han känd som vår förste litteraturhistoriker i och med den postumt utgivna bibliografin Suecia literata och vidare som den förste författaren av ett svenskt arkeologiskt arbete,De orbibus tribus aureis, som behandlar ett jordfynd från Skåne bestående av tre guldbrakteater.
1671 fick Schefferus i uppdrag av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie att sammanställa en realistisk beskrivning av samernas liv och seder. Anledningen till beställningen var bland annat att det ute i Europa cirkulerade osanningar om förhållanden i Lappland - om exotismen och samernas trollkonster - spridda genom ovetenskapliga och oseriösa skildringar, som enligt Schefferus eget sätt att uttrycka saken var sådant som "mer liknade käringfabler än sanning" (1956, s. 32).
Eftersom Schefferus själv aldrig hade varit i Lappland ombesörjde De la Gardie att kyrkoherdarna i de nordliga orterna skrev ned redogörelser om samerna i sina respektive områden, rapporter som sedan vidarebefordrades till författaren (se Bidrag till kännedom om…, 1897-1905). Arbetet påbörjades under våren 1671 och manuskriptet låg färdigt för tryckning redan i början av år 1673.
Samiska föremål hade Schefferus möjlighet att studera i såväl Antikvitetskollegiets och De la Gardies samlingar som i sitt eget privata museum. Viktiga skriftliga källor var bland andra Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, den romerske historikern Tacitus skildring av Germanien och dess invånare samt de medeltida nordiska författarna Saxo Grammaticus, Snorre Sturlasson och Ericus Olai.
För alla senare beskrivningar av Lappland och samiskt liv har Schefferus arbete varit av största betydelse.
LITTERATUR
Bidrag till kännedom om de svenska folkmålen och svenskt folkliv ; 17:1-6 / utgivna av K.B. Wiklund. - Uppsala 1897-1905. - Rapporter om Lappland och lapparna av S. Rheen, O. Graan med flera
Collijn I., Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. - Uppsala 1946. - Bd 2, sp. 828
Lindroth S., Svensk lärdomshistoria : stormaktstiden. - Stockholm 1975. - S. 317 ff.
Lindkjølen H., "Johannes Schefferus og bokverket "Lapponia" utgitt 1673". - I: Festskrift til Ørnulv Vorren. - Tromsø 1994. - (Tromsø museums skriftserie; 25). - S. 23 ff.
Schefferus J., Lappland / utgiven av E. Manker. - Stockholm 1956. - (Acta Lapponica ; 8). - Översatt från latin av H. Sundin; granskad och bearbetad av J. Granlund …
The History of Lapland. - Stockholm 1971. - (Suecica rediviva ; 22). - Faksimil med förord av Gunnar Ahlström
Schück H., Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : dess förhistoria och historia. - Stockholm 1933. - Bd 3, s. 284 ff.

2001-02-12
Lillemor Lundström

Kommentarer